Sơn Hải Phục Ma: Truy Nguyệt

Story Of Shanhaijing (2022)

Thiên Bồng Trở Lại

Marshal Tianpeng Returns (2022)

Tân Phong Thần: Nhị Lang Thần

Er-Lang God of the New Legend of Deification (2023)

Black Adam

Black Adam (2022)